การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:วิธู ชูศรี และ ธัชพงศ์ ชูศรี (2559).การศึกษาผลกระทบของกระบวนการแฟลชพาสเจอร์ไรส์ที่มีผลต่อปริมาณวิตามินบี1ในผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.19(2): 10-25.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology