การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Pontalate Duangsuwan, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee and Joachim Muller. 2016. Quality analysis of mango cv golden nam dok mai by laser ligth backscattering imaging.The 5th Asian NIR Symposium (The ANS2016 and the 32nd NIR Forum), Kagoshima, Japan. 30 November - 3 December 2016..74-77 (oral)
Quality analysis of mango cv golden nam dok mai by laser ligth backscattering imaging
บทคัดย่อ:This research aim to study the feasibility of laser light backscattering image technique (LLBI) to determine the qualities of mango cv. Golden Nam Dok Mai. Three laser diodes 405, 650 and 1064 nm were selected that are representative of blue, red and NIR laser respectively. The scattering images were captured by Pax cam® CCD camera. The results were compared with NIRS technique that measured spectral by equipment of Vis-NIRS, wavelength between 305-1145 nm. The results were found that laser at 405 nm gave the best calibration model in every qualities with R2 = 0.6957, SECV = 1.02 for ripening index (RPI), R2 = 0.6042, SECV = 1.59 for total soluble solids (TSS) and R2 = 0.6303, SECV = 4.24 for firmness, While NIRS technique provide the effective calibration models with R2 = 0.9304, SECV = 0.59 for ripening index (RPI), R2 = 0.8725, SECV = 1.23 for total soluble solids (TSS) and R2 = 0.9408, SECV = 2.12 for firmness.
ที่ปรึกษา:รองศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ผู้จัดทำ:57403211 : นายพรธเรศ ดวงสุวรรณ
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(doc)
รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology