การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Busarakorn Mahayothee, Hathaichanok Poungjun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle and Joachim Müller. 2016. Development of Common Model for Determining Total Sugars to Sucrose Ratio of Osmotic Dehydrated Mango and Pineapple prior to Drying using Near Infrared Spectroscopy. ANS 2016 the 5th Asian NIR Symposium November 30 - December 3, 2016, Kagoshima, Japan
Determining Total Sugars to Sucrose Ratio of Osmotic Dehydrated Mango and Pineapple prior to Drying using Near Infrared Spectroscopy
บทคัดย่อ:Thailand is a major manufacturer and exporter of dried tropical fruits especially mango and pineapple. The total sugars to sucrose ratio (TS.S-1 ratio) of osmotic dehydrated fruit before drying process is a crucial quality parameter to control the production at factory level. The objective of this study was to investigates the possibility of using near infrared spectroscopy (NIRS) for determining TS.S-1 ratio of osmotic dehydrated mango and pineapple slices before drying. The total of 117 mango slices and 140 pineapple slices were immersed in sugar solutions under different conditions for obtaining the TS.S-1 ratio in the ranges of 1.07-2.86 and 1.05-3.61 for mango and pineapple slices, respectively. The fruit samples were rinsed by distill water before spectral measurement. The samples were measured diffuse reflectance spectra in the range of 12500-4000 cm-1 using FT-NIR spectrometer with resolution of 32 cm-1 and 64 number of scanning. The result showed that each osmotic dehydrated fruit slices (mango and pineapple) calibration model predicted the TS.S-1 ratio in validation set with R2 of 0.939, 0.813 and RMSEP 0.13 and 0.25 respectively. The common model developed from the combined osmotic dehydrated slices predicted TS.S-1 ratio with R2 of 0.814 and RMSEP 0.215. The NIRS have a possibility for determining TS.S-1 ratio of those osmotic dehydrated fruit slices before drying.
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ผู้จัดทำ:57403222 : นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology