การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ประวิตร วินิจกุลชัย ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2549. ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบชะมวงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหารทะเล. เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดทำ:อาจารย์ ดร.สินี หนองเต่าดำ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology