การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:วรรณวรา อัศวานุวัตร และโสภาค สอนไว. 2559. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเปรียบเทียบกับปริมาณโกโก้แมสที่ระบุบนฉลาก. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสร์และศิลป์. หน้า P-131 - P-137.
Wanwara Asawanuwat and Sopark Sonwai. 2016. Phenolic Compounds in Commercial Chocolate Products compared with Cocoa Mass Content on their Labels. The 9th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science. pp. P-131 - P-137.
บทคัดย่อ:ช็อคโกแลตเป็นขนมหวานที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในช็อคโกแลต โดยใช้เทคนิค HPLC ที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง (fluorescence detector) พบว่าอิพิคาเทชิน (epicathechin) เป็นสารโมเลกุลเดี่ยวในกลุ่มคาเทชิน (catechins) ที่พบมากที่สุดและมีบทบาทในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในช็อคโกแลต และมีปริมาณมากกว่าคาเทชิน (catechin) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มเดียวกัน คาเทชินและอิพิคาเทชินมีปริมาณมากที่สุดในช็อคโกแลตประเภทดาร์คช็อคโกแลต ช็อคโกแลตนม และช็อคโกแลตขาว ตามลำดับ ปริมาณรวมของคาเทชินและอิพิคาเทชินมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประมาณโกโก้แมสที่ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ์ (R2 = 0.6537) โดยปริมาณคาเทชินมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าปริมาณอิพิคาเทชิน (R2 = 0.7149 และ 0.6358 ตามลำดับ)
Chocolate is a high antioxidant confectionary. The object of this study was to determinate of monomeric catechins (catechin and epicatechin) in chocolates by HPLC method (fluorescence detector). Epicathechin was a major monomeric catechins in chocolates. Dark chocolates presented the highest catechin and epicatechin contents, followed by milk and white chocolates. We found a linear relationship between total catechin and epicatechin contents and cocoa mass content on their labels (R2 = 0.6537). The correlations of epicatechin was more intense than catechin (R2 = 0.7149 and 0.6358 respectively)
ผู้จัดทำ:57403213 : นางสาววรรณวรา อัศวานุวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology