การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru,and Shuji Adachi.(2017) Degradation kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 81(4) 712-717. 
Link:doi: 10.1080/09168451.2016.1277941
บทคัดย่อ:The degradation of passion fruit pectin by subcritical water treatment in a continuous flow-type reactor was investigated in the temperature range of 80−160 °C at a constant pressure of 5 MPa. Changes in the degree of polymerization and reducing end formation were monitored and modeled by applying the Emsley equation and zeroth-order kinetics, respectively. The results showed that both the pectin degradation rate constant and the change in the amount of reducing end were enhanced by temperature, and that the temperature dependence of these parameters obeyed the Arrhenius relationship. The activation energies for pectin degradation and reducing end formation were 62.8 and 86.9 kJ/mol, respectively. The non-linear relationship between the ratio of broken galacturonic acid units to the total galacturonic acid units and the change in the amount of reducing end indicated that pectin cleavage became easier as hydrolysis progressed.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
57403801 : นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology