การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:สุกัลยา ขันติสกุล ธิติ เตียเจริญ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล พิศมัย ศรีชาเยช และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2549. การศึกษาการผลิตอาหารเจจากบุกบรรจุและฆ่าเชื้อในซองชนิดฆ่าเชื้อได้. หนังสือรวบรวมผลงานโครงงานที่ได้รับทุน IRPUS ประจำปี 2548 น. 304
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology