การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:นันทิกานท์ ไลยยางกูร, นันทินี นันทิพิพัฒน์, สาธินี ตั้งวงษ์เจริญ, ปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล และ โสภาค สอนไว. 2559. ผลของการตกผลึกแบบใช้ตัวทำละลายที่มีต่อพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11-12 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทคัดย่อ:น้ำมันมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการตกผลึกแยกส่วนแบบใช้ตัวทำละลายจะสามารถแยกออกเป็นส่วนของไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงและน้ำมันที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ ซึ่งทำการตกผลึกแยกส่วนที่อุณหภูมิ 11oC เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง แล้วทำการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของกรดไขมันและพฤติกรรมการตกผลึก จะพบว่าไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงมีองค์ประกอบของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมากกว่าน้ำมันมะพร้าวจึงมีผลให้ช่วงอุณหภูมิในการหลอมเหลวสูงขึ้นและมีพฤติกรรมการตกผลึกเร็วขึ้น ลักษณะของผลึกจึงมีจำนวนมากแต่มีขนาดเล็ก ในทางตรงกันข้ามกับน้ำมันที่มีจุดหลอมเหลวต่ำที่แสดงพฤติกรรมการตกผลึกคล้ายกับน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีช่วงอุณหภูมิในการหลอมเหลวต่ำกว่าเล็กน้อย ในระหว่างการตกผลึกจะมีผลต่อคุณสมบัติของทั้งส่วนไขมันและน้ำมันจากการที่ใช้เวลาในการตกผลึกนานขึ้นจะมีผลให้การตกผลึกเกิดได้ช้าลง ดังนั้น การเลือกส่วนที่มีความเหมาะสมจากพฤติกรรมการตกผลึกนี้จึงมีความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
Coconut oil was solvent fractionated to obtain solid and liquid fractions. The fractionation was performed at 11oC for 1, 2 and 3 h. Then, the fatty acid composition and the crystallization behavior of each fraction was investigated. The solid fractions contained higher content of saturated fatty acids than coconut oil. Therefore, they had higher melting range and exhibited faster crystallization with larger crystal number but smaller crystal size. On the other hand, the liquid fractions showed similar crystallization behavior to coconut oil with slightly lower melting range. The crystallization duration had a strong impact on the properties of both solid and liquid fractions with longer crystallization time loading to fractions with slow crystallization. Finally, it is important to select suitable fractions for different products based on their crystallization behavior.
ผู้จัดทำ:58403205 : นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
รายงานฉบับสมบูรณ์:ผลของการตกผลึกแบบใช้ตัวทำละลายที่มีต่อพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว(pdf)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology