การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ และ โสภาค สอนไว. 2559 . การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดกระบก น้ำมันเมล็ดปาล์ และน้ำมันมะพร้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานานชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์".หน้า 84-97 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559
บทคัดย่อ:บทคัดย่อ ไขมันทดแทนเนยโกโก้ (cocoa butter replacer) สามารถผลิตได้จากการนำไขมันพืชชนิดต่างๆมาผสมกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากการผสมของไขมันกระบก (Krabok seed fat) น้ำมันเมล็ดปาล์ม (Palm kernel oils) และน้ำมันมะพร้าว (Coconut ols) หลังจากนั้นนำไปทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆทั้งทางเคมีและกายภาพ เช่น ปริมาณไขมันแข็งและสัณฐานวิทยาของผลึกในไขมัน เพื่อหาอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับคุณสมบัติด้านต่างๆของเนยโกโก้มากที่สุด ซึ่งเมื่อทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆดังกว่าแล้วนำไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเนยโกโก้ พบว่า ในการผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากการผสมไขมันเมล็ดกระบก น้ำมันเมล็ดปาล์ม และน้ำมันมะพร้าว ที่อัตราส่วน KSF/PKO/CO เท่ากับ 2.5/1.5/1 มีความคล้ายคลึงกับคุณสมบัติด้านต่างๆ อาทิเช่น ปริมาณไขมันแข็งและรูปร่างสัณฐานวิทยาของผลึก เป็นต้น มากที่สุด จึงสามารถนำมาใช้ผลิตทดแทนเนยโกโก้ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ขนมหวานอื่นๆได้
Cocoa butter replacer can be produced from the fat plants mixed together. The study was conducted in order to produce cocoa butter replacer from a mixture krabok seed fat palm kernel oils and coconut oil, then to test chemical and physical properties, such as solis fat content (SFC) and morphology of crystalline fat in fat. To find the ratio close to the property aspects of the cocoa butter. When the test is over, then these properties compared to the properties of the cocoa butter found in the production of fat cocoa butter replacer by blending krabok seed fat palm kernel oil and coconut oil ratio of KSF / PKO / CO : 2.5 / 1.5 / 1 are similar to features such as solid fat content and morphology of crystalline so it can be used to produce cocoa butter replacer. For use in the manufacture of chocolate or other confectionary products.
ผู้จัดทำ:57403221 : นางสาวธิดารัตน์ เสมอจิตต์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(docx)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology