การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Penroj, P., Mitchell, J.R., Hill, S.E., Ganjanagunchorn, W. 2005. Effect of konjac glucomannan deacetylation on the properties of gels formed from mixtures of kappa carrageenan and konjac glucomannan. Carbohydrate Polymers. 59 (3), pp. 367-376.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology