การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:เอลียาห์ เลิศกุศล, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการติดตามปริมาณความชื้นและสารประกอบฟีนอลในเมล็ดลำไยอบแห้งทั้งผล. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRS) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบปริมาณความชื้นและสารประกอบฟีนอลของเมล็ดของลำไยอบแห้งแบบทั้งผล ได้แก่ กรดแกลลิก กรดเอลลาจิก และคอริลาจิน โดยทำการวัดสเปกตรัมของตัวอย่างลำไยอบแห้งแบบทั้งผลจำนวน 496 ผล ในตำแหน่งขั้ว ก้น และด้านข้างของลำไยสำหรับการสร้างสมการทำนายปริมาณความชื้น และวัดสเปกตรัมเฉพาะเมล็ดจำนวน 70 เมล็ดสำหรับการสร้างสมการทำนายสารประกอบฟีนอล สร้างสมการทำนายโดยใช้วิธีการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (partial least squares, PLS) จากการศึกษาพบว่าเทคนิค NIRS สามารถใช้ในการตรวจสอบปริมาณความชื้นของเมล็ดในลำไยอบแห้งทั้งผลได้ โดยการนำสเปกตรัมของทุกตำแหน่งมาเฉลี่ยกันจะให้ผลการทำนายที่ดีที่สุดซึ่งให้ค่า R2 val = 0.9577 และ RPD = 4.93 อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลได้แก่ กรดแกลลิก กรดเอลลาจิก และคอริลาจินในเมล็ดได้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำนายที่ต่ำ
The objective of this study was to use near-infrared spectroscopy (NIRS) to apply analyzed for moisture content and phenolic compound in seed of dried Whole longan such as gallic acid, ellagic acid and corilagin. Total of 496 dried whole longans were measured spectrum using an FT-NIR spectroscopy (800 - 2500 nm) at four different positions for moisture content analysis. And total of 70 seeds were measured spectrum for phenolic compound analysis. Calibration and validation models were built using a partial least squares (PLS) regression analysis. It was found that this technique can determine moisture content in seed of dried whole longan. The model from averaging all positions of NIR measurement showed the best prediction performance which gave R2 val = 0.9577 and RPD = 4.93. However, NIRS was not able to determine 3 phenolic compounds due to low efficiency in prediction.
ผู้จัดทำ:56403225 : นางสาวเอลียาห์ เลิศกุศล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รายงานฉบับสมบูรณ์:รายงานฉบับสมบูรณ์(doc)
รายงานฉบับสมบูรณ์(pdf)
Presentation:Presentation(pptx)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology