การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Hamazaki, T., Thienprasert, A., Kheovichai, K., Samuhasaneetoo, S.2002. The Effect of Docosahexaenoic acid on Aggression/Hostility in Elderly Subjects. A Placebo-Controlled Double-Blind Study. Nutritional Neuroscience. 5(1): 37-41.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology