การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (Scopus)
ชื่อเรื่อง:Samuhasaneetoo, S., Chaiseri, S., Farhat, I. A., Sajjaanantakul, T. and Pongsawatmanit, R. 2004. Application of the “Dual Sorption” Model for water adsorption of maltodextrin various DE. Kasetsart J. (Nat. Sci.),38: 515-522.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology