การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Podchong P., Sonwai S. and Rousseau D. Effects of sorbitan-based surfactants on the early-stage crystallization of coconut oil. 104th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Montreal, Quebec, Canada. 28 April-1 May, 2013.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology