การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (Scopus)
ชื่อเรื่อง:Pramote Khuwijitjaru. (2016) Utilization of Plant-Based Agricultural Waste by Subcritical Water Treatment. Japan Journal of Food Engineering 17(2) 33-39.
Pramote Khuwijitjaru. (2016) Utilization of Plant-Based Agricultural Waste by Subcritical Water Treatment. Japan Journal of Food Engineering 17(2) 33-39.
Link:doi: 10.11301/jsfe.17.33
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology