การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล, คคนางค์ รัชอินทร์ และ ณฐพล จันทร์ทอง. 2559. การสกัดเพกตินจากเปลือกเสาวรสด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, 8-10 ก.พ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
57403801 : นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology