การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Tamiya,  S., Koomyart, I., Kobayashi, T., Shiga, H., Yoshii, H., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2016) Preparation of liquid and solid seasonings with shrimp-like flavor from Isada krill under subcritical water conditions by steam injection. Food Science and Technology Research 22(3) 317-323
Tamiya,  S., Koomyart, I., Kobayashi, T., Shiga, H., Yoshii, H., Khuwijitjaru, P. and Adachi, S. (2016) Preparation of liquid and solid seasonings with shrimp-like flavor from Isada krill under subcritical water conditions by steam injection. Food Science and Technology Research 22(3) 317-323
Link:doi:10.3136/fstr.22.317
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology