การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Jintana Wiboonsirikul, Yoshiyuki Watanabe, Ayako Omori, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. (2016) Antioxidative properties of stearoyl ascorbate in a food matrix system. Journal of Oleo Science, 65 ( 6) 487-492. 
Link:doi: 10.5650/jos.ess16016
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology