การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ (การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การศึกษาเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อเรื่อง:ผลของการพรีทรีทเม้นต์ด้วยการปรับพีเอชต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโซเดียมเคซิเนต
ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
ผู้จัดทำ:56403215 : นางสาวมาณี บุญฤทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology