การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ (การประชุมวิชาการอุสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2)
ชื่อเรื่อง:ผลของชนิดซอร์บแิทนต่อการตกผลึกของนํา้มันมะพร้าว
Effect of Sorbitans on Crystallization of Coconut Oil
บทคัดย่อ:งานวิจยัครัง้นีไ้ด้วิเคราะห์ผลของชนิดซอร์บิแทนต่อพฤติกรรมในกระบวนการตกผลกึของนํา้มันมะพร้าว โดย ใช้ pulse-nuclear magnetic resonance, differential scanning calorimeter และ polarized light- microscopy โดยสารซอร์บิแทนที่ใช้ในการศกึษาคือ ซอร์บิแทนโมโนลอเรต (span 20), ซอร์บิแทน โมโนสเตียเรต (span 60) และ ซอร์บิแทน- ไตรสเตียเรต (span 65) เปรียบเทียบที่ระดบัความเข้มข้น 0, 0.5 และ 5.0% (w/w)ซงึ่อัตราในการตกผลกึ และค่า n คํานวณได้จากสมการ Avrami พบว่าเมื่อเติม span 20 ที่ปริมาณเพิ่มขึน้ทําให้อตัราในการตกผลึกลดลง แต่ span 60 และspan 65 มีอตัราในการตกผลกึเพิ่มขึน้เมื่อความเข้มข้นสงูขึน้ สารซอร์บิแทนทงั้ 3 ชนิดมีผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง เทอร์โมแกรมของการตกผลกึ แต่ไม่สง่ผลต่อเทอร์โมแกรมของการละลาย และซอร์บิแทนที่ใช้ทกุชนิด ทําให้ลกัษณะรูปร่างภายนอกของผลกึเป็นรูปทรงกลมที่ไม่สมบรูณ์ โดย span 20 และ span 60 จะชกันําให้เกิดผลกึ ขนาดใหญ่ขนึ้เมื่อความเข้มข้นเพมิ่ขนึ้ ตรงกนัข้ามกบั span65 ที่เมื่อความเข้มข้นสงูขนึ้ผลกึมีขนาดเลก็ลง
This research studied the effect of sorbitans on the crystallization behavior of coconut oil using pluse-nuclear magnetic resonance, differential scanning calorimeter and polarized light microscopy. The sorbitansused in the study were sorbitanmonolaurate (span 20), sorbitanmonostearate (span 60) and sorbitantristearate (span 65) at different concentrations (0, 0.5 and 5.0% w/w). The crystallization rate and n value were obtained by using the Avrami equation. As the concentration of the added sorbitans increased, the crystallization rate decreased for span 20but increased for span 60 and span 65. Difference in concentration exhibited strong effect on the DSC crystallization thermograms but no effect was observed with melting thermograms. Finally, all sorbitans resulted in spherulitic morphology for the coconut oil crystals. An increased in concentration let to larger crystal size for span 20 and span 60 but smaller crystal size for span 65.
ที่ปรึกษา:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
ผู้จัดทำ:55403208 : นางสาวสุกัญญา เสเกกุล
รายงานฉบับสมบูรณ์:full paper สจล(pdf)
แฟ้มอื่นๆ:ใบประกาศ(pdf)
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology