การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
IDENTIFICATION OF FACTOR AFFECTED ON THE PURSUIT OF BACHELOR DEGREE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ - คณิต จำนวน 480 คน และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสามารถส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุน ปัจจัยด้านระบบการสอบคัดเลือก ปัจจัยด้านคุณภาพมหาวิทยาลัย และปัจจัยด้านอิทธิพลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมาก สำหรับปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านภูมิหลัง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบปานกลาง
The purpose of this research is to study factors which could affect on decision making for studying Industrial Engineering at undergraduate level. This study will help improve the Industrial Engineering Department. The participants of this project were 480 high school students majoring in science - math. Questionnaires were used as research tools. Data was collected from high school students from February to March, 2012. The result shows that the expectation of high school students is the major factor to study in Industrial Engineering. The following factors are individual abilities, environment, tuition fee and grants, recruitment and university quality. However, the external influences which are very high impact are also involved in decision making. Economic status and background of high school students are moderately impact on decision making on university. KEYWORDS : factors affecting, decision making, industrial engineering
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 2014:25(2)53-60.
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology