การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller. (2016). Robust NIRS models for non-destructive prediction of fruit ripeness and quality in mango. Postharvest Biology and Technology 111: 31-40.
Parika Rungpichayapichet, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller. (2016). Robust NIRS models for non-destructive prediction of fruit ripeness and quality in mango. Postharvest Biology and Technology 111: 31-40.
Link:doi: 10.1016/j.postharvbio.2015.07.006
บทคัดย่อ:The effect of harvest year on near-infrared spectroscopy (NIRS) prediction models to determine postharvest quality of mango was evaluated. Diffuse reflectance spectra in region of 700–1100 nm were used to develop calibration models for firmness, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA) and ripening index (RPI) using partial least squares (PLS) regression analysis. The results showed that model robustness was influenced by harvest year. High prediction error was found when models from single harvest year were used to predict the data of other years, whereas using combined data from two or three years for calibration greatly enhanced the prediction accuracy. The prediction models established from three-year data performed the most suitably for prediction of TSS (R2 = 0.9; SEP = 1.2%), firmness (R2 = 0.82; SEP = 4.22 N), TA (R2 = 0.74; SEP = 0.38 %) and RPI (R2 = 0.8; SEP = 0.8). Classification of mango ripeness was successfully achieved using second derivative pretreated spectra with an accuracy of more than 80%. The results indicated that NIRS can be used as a reliable non-destructive technique for mango quality assessment and a robust model could be developed when effect of harvest year was taken into account.
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology