การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul, and Shuji Adachi. (2017) Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. Journal of Food Process Engineering 40(1): e12269 .
Link:DOI:10.1111/jfpe.12269
บทคัดย่อ:Passion fruit peel, a major by-product of the fruit processing, was treated in subcritical water under nonisothermal conditions in batch-type reactor containing the dried peel and water in the ratio 1:16 (w/w), with maximum temperatures in the range of 100–245C. The effects of the treatment temperature and time on the composition of the obtained hydrolysates were combined and expressed as the severity factor (ln Ro). Both mono- and oligosaccharides with high degree of polymerizations (DP > 7) were extracted from the peel under every treatment tested. The treatment at ln Ro of 3.4 and 5.1, corresponding to the heating to 150C within 4.5 min and to 175C within 5.5 min, respectively, yielded the highest amount of oligosaccharides (ca. 21%) with galacturonan as a main component (ca. 65%), indicating that pectin was predominantly hydrolyzed and extracted under these conditions. The study showed that subcritical water treatment is an effective method for producing the oligosaccharides which may be useful as dietary fiber.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
57403801 : นางสาวขวัญใจ กลิ่นจงกล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology