การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมสำหรับอุตสาหกรรมรีดแผ่นและเคลือบผิวพลาสติก
Activity Based Costing for Plastic Calendering and Coating Industry
บทคัดย่อ:งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาวิธีการคิดต้นทุนแบบกิจกรรมมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมรีดแผ่นและ เคลือบผิวพลาสติก และเพื่อทาการเปรียบเทียบต้นทุนแบบเดิมกับต้นทุนแบบกิจกรรม โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ต้นทุนแบบกิจกรรม วิเคราะห์กิจกรรม ระบุต้นทุนแบบกิจกรรม ระบุทรัพยากรที่ใช้ กาหนดตัวผลักดันต้นทุน และกาหนดวิธีการปัน ส่วนทรัพยากรไปยังแต่ละกิจกรรม เมื่อปัน ส่วนกิจกรรมที่เป็นทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่างๆ แล้วนาไปคานวณหาอัตราต้นทุนแบบกิจกรรม ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นต้นทุนแบบกิจกรรมต่อหน่วย ของผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า การคิดต้นทุนแบบกิจกรรมของผลิตภัณฑ์มีค่าสูงกว่าต้นทุนแบบเดิมร้อยละ 57 เมื่อแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ต้นทุนแบบกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มมีค่าสูงกว่าต้นทุนแบบเดิม คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม L มีต้นทุนแบบกิจกรรมสูงกว่าต้นทุนแบบเดิมอยู่ ร้อยละ 121 รองลงมา คือผลิตภัณฑ์กลุ่ม F ร้อยละ 33 และอันดับสุดท้าย คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม C ร้อยละ 28 และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตตามศูนย์กิจกรรมของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ศูนย์กิจกรรมการผลิตของแผนกผลิต 2 มีสัดส่วนต้นทุนแบบกิจกรรมสูงที่สุดร้อยละ 15.30 โดยมาจากกิจกรรมย่อยของการอัดลายร้อยละ 9.39 หากเมื่อพิจารณาสัดส่วนตามศูนย์กิจกรรมแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่ม C มีสัดส่วนตามศูนย์กิจกรรมสูงที่สุดร้อยละ 24.72 คือ ศูนย์กิจกรรมการตรวจสอบของแผนกผลิต 1 โดยมาจากกิจกรรมย่อยของการตรวจสอบและกรอกระดาษร้อยละ 17.26
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
อลิสรา เข็มทอง
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology