การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
ชื่อเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสาหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
Management Information System for Public Institute Higher Education: A Case Study of Mahidol University
บทคัดย่อ:งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารและจัดการองค์กรหรือหน่วยงานทางด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น เนื่องจากสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วยังต้องมีข้อมูลพร้อมที่จะรายงานให้กับองค์กรต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมออีกด้วย โดยทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 ตามที่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันต้องการ จากนั้นสร้างตัวชี้วัดที่สอดคล้องและกำหนดเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดและรายงานผลจากการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะได้ทราบถึงผลการประเมินว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิสเอ็กเซล 2007 (Microsoft Office Excel 2007) สามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานมีผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับที่ดีทางด้านการเรียนการสอน คือ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คือ ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมผลงานวิชาการและแสดงผลงานวิชาการในประเทศ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้านบุคลากร คือ ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกและร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และด้านการบริหารวิชาแก่สังคม คือ จำนวนของกิจกรรมที่ตอบสนองการพัฒนาส่งเสริมและเกิดประโยชน์แก่สังคม มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการที่ดี
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
ธีรนุช รุ่นประพันธ์ และธัญลักษณ์ มั่นคงศรีสุข
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology