การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Khuwijitjaru, P., Plernjit, J., Suaylam, B., Samuhaseneetoo, S., Pongsawatmanit, R. Adachi, S. Degradation kinetics of some phenolic compounds in subcritical water and radical scavenging activity of their degradation products. The Canadian Journal of Chemical Engineering 92 (5): 810-815. DOI: 10.1002/cjce.21898
Khuwijitjaru, P., Plernjit, J., Suaylam, B., Samuhaseneetoo, S., Pongsawatmanit, R. Adachi, S. Degradation kinetics of some phenolic compounds in subcritical water and radical scavenging activity of their degradation products. The Canadian Journal of Chemical Engineering 92 (5): 810-815. DOI: 10.1002/cjce.21898
บทคัดย่อ:The degradation of 10 phenolic compounds including 9 phenolic acids (caffeic, chlorogenic, p-coumaric, gallic, gentisic, p-hydroxybenzoic, protocatechuic, syringic and vanillic acids) and one flavanol (catechin) in subcritical water at the initial concentration of 100 mg/L was investigated in a temperature range of 100–250°C for 30–120 min in a batch-type vessel. The degradation process followed the first-order kinetics model. After treatment at 250°C for 30 min, all the compounds completely disappeared. We also demonstrated that the subcritical water treatment of some phenolic compounds, especially, caffeic acid, resulted in products that were quite stable at high temperature and exhibited a high DPPH radical scavenging activity, that is retaining about 50% of the DPPH radical scavenging activity compared to the original caffeic acid solution after the treatment at 250°C for 120 min.
The degradation of 10 phenolic compounds including 9 phenolic acids (caffeic, chlorogenic, p-coumaric, gallic, gentisic, p-hydroxybenzoic, protocatechuic, syringic and vanillic acids) and one flavanol (catechin) in subcritical water at the initial concentration of 100 mg/L was investigated in a temperature range of 100–250°C for 30–120 min in a batch-type vessel. The degradation process followed the first-order kinetics model. After treatment at 250°C for 30 min, all the compounds completely disappeared. We also demonstrated that the subcritical water treatment of some phenolic compounds, especially, caffeic acid, resulted in products that were quite stable at high temperature and exhibited a high DPPH radical scavenging activity, that is retaining about 50% of the DPPH radical scavenging activity compared to the original caffeic acid solution after the treatment at 250°C for 120 min.
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต
54403206 : นางสาวบุณยนุช สวยล้ำ
51403203 : นางสาวจิราพร เพลินจิตต์
ระดับคุณภาพงานวิจัย:มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com)โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology