การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:W. Khammunta and D. Thirathumthavorn. 2012. The Properties of emulsified film based on octenyl succinate starch. Starch Update 2011. 13-14 February 2012. Bangkok. Thailand. (Poster)
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
54403215 : นางสาววิชชุลดา คำมูลตา
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology