ผลงานวิชาการ :
ปี 2565
 • Kongrueang, A., Thirathumthavorn, D., Chai-uea, P., Udomrati, S., Wattanaphairoj, C. (2022). Effects of Humectant and Lecithin on Shelf life and Texture Properties of Gluten-Free Rice Flour-Based Wonton. International Conference on Food Science and Nutrition 2022 (ICFSN2022). Malaysia: Universiti Malaysia Sabah.
 • Serm Janjai, Orawan Aumporn,  Thodsaporn Khunkaeo, Busarakorn Mahayothee . (2022). ARX modeling of a parabolic greenhouse solar dryer for drying of chilli. 2022 International Drying Symposium, Online.June 27, 2022.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร