ผลงานวิชาการ :
ปี 2565
 • Shuji Adachi, Pramote Khuwijijaru, Takashi Kobayashi. Continuous production of maltulose from maltose in a hot phosphate buffer. Japan Journal of Food Engineering 23 (2): 63-69.
  DOI: 10.11301/jsfe.22608
 • Nasanit R., Jaibangyang S., Onwibunsiri T., Khunnamwong P. (2022). Screening of Volatile Organic Compound-Producing Yeasts and Yeast-Like Fungi against Aflatoxigenic Aspergillus flavus Microbiology and Biotechnology Letters, 50 (2), pp. 202 - 210
  DOI: 10.48022/mbl.2202.02004

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร