ผลงานวิชาการ :
ปี 2564
 • ธมลวรรณ สุรศรีสรรค์ และพรศรี เจริญพานิช. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตชนิดคงตัวจากข้าวโอ๊ตโดยใช้สารให้ความคงตัวที่เป็นวีแกน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อังศิมา ศิริวัฒนาศิลป์ เเละประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. (2564). ผลของการทดแทนน้ำตาลซูโครสด้วยน้ำตาลไซโคสต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วุ้นกะทิ. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยเเละนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิรินภา รุ่งแสง และโสภาค สอนไว. 2564. ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ น้ำมันมะพร้าว และปาล์มสเตียรินที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนแบบสมบูรณ์ผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์ไลเปส TTL. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S139-S145
 • อธิชา คงเรือง, ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2564. ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส และ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ต่อคุณภาพของขนมปังและเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ชนัณรัศม์ เฉลิมชาติโภคิน และ โสภาค สอนไว. 2564. องค์ประกอบไตรเอซิลกลีเซอรอลและพฤติกรรมการตกผลึกของเนยมะม่วงส่วนแข็ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S213-S220.
 • วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2564. การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ธัญชนก สนประเสริฐ และ โสภาค สอนไว. 2564. พฤติกรรมการตกผลึกของเนยอิลิเป้ส่วนแข็งที่ได้จากการตกผลึกแยกส่วนด้วยตัวทำละลาย. การประชุมวิชาการฐัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24-25 มิ.ย. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า S205-S212.
 • ภัสนันท์ เกิดแก้ว กนกวรรณ กิ่งผดุง. 2564.การวิเคราะห์เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบลมร้อนสำหับห่วงโซ่คุณค่ามะม่วงอบกรอบ ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 หน้า S122-S130.
 • ผกาลักษณ์ พุทธา และสุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2564. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำกระชายผสมน้ำเสาวรส. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 18, 3279-3287.
 • กมลวัลย์ แดงมาดี, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2564. อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารที่ก่อให้เกิดโฟมต่อคุณสมบัติ และกราฟการทำแห้งของโฟมมะเขือเทศที่อบแห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมท, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564
 • ผกาทิพย์ พรหมเผ่า และ พรศรี เจริญพานิช. 2564. คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารออกฤทธิ์ของเพชรสังฆาตและขลู่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน้า 2344-2351
 • วรรณรัตน์ เจี่ยเจริญ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. (2564). การสกัดกลูโคซิลเซราไมด์จากเห็ดกินได้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11. จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 24-25 มิถุนายน 2564

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร