ผลงานวิชาการ :
ปี 2564
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society. 98(1), 43-52.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564.
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
 • Janjira Tangsanthatkun, Thunchanok Sonprasert and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science. 70(3): 309-319.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
 • Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society. 98(1), 53-64.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems4, 566445.
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
 • Janjira Tangsanthatkun, Sandra Beyer Gregersen, Sopark Sonwai and Lars Wiking (2021). Assessment of rheological methods to study crystallizing palm oil fractions. Journal of Texture Studies. 52(2): 169-176.
  DOI: https://doi.org/10.1111/jtxs.12568
 • Udomkun, P., Rungpichayapichet, P., Phuangcheen, N., Bhundit Innawong. (2021). Rapid determination of fructooligosaccharide in solar-dried banana syrup by using near-infrared spectroscopy. Journal of Food Measurement and Characterization.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00911-z
 • Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. (2021). Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction. Journal of Food Measurement and Characterization 15(5), 4128–4137.
  DOI: 10.1007/s11694-021-00989-5
 • Pattananandecha, T., Apichai, S., Julsrigival, J., Ungsurungsie, M., Samuhasaneetoo, S., Chulasiri, P., Kwankhao, P., et al. (2021). Antioxidant Activity and Anti-Photoaging Effects on UVA-Irradiated Human Fibroblasts of Rosmarinic Acid Enriched Extract Prepared from Thunbergia laurifolia Leaves. Plants, 10(8), 1648.
  DOI: 10.3390/plants10081648
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A., Lienou, J., et al. (2021). Consumer Preferences and Socioeconomic Factors Decided on Plantain and Plantain-Based Products in the Central Region of Cameroon and Oyo State, Nigeria. Foods, 10(8), 1955.
  DOI: 10.3390/foods10081955
 • Udomkun, P., Masso, C., Swennen, R., Innawong, B., Alakonya, A., Fotso Kuate, A., & Vanlauwe, B. (2021). How Does Cultivar, Maturation, and Pre-Treatment Affect Nutritional, Physicochemical, and Pasting Properties of Plantain Flours? Foods, 10(8), 1749.
  DOI: 10.3390/foods10081749
 • Shuji Adachi, Yayoi Miyagawa, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi. (2021). Isomerization of maltose to maltulose in a pressurized hot phosphate buffer. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 37, 102164
  DOI: 10.1016/j.bcab.2021.102164
 • Janjira Jinnoros, Bhundit Innawong, Patchimaporn Udomkun, Pramuk Parakulsuksatid and Juan L. Silva. 2021. The feasibility of using pulsed vacuum in stimulating calcium-alginate hydrogel balls. Foods 10(7), 1521
  DOI: 10.3390/foods10071521
 • Senamontree S, Lakthan T, Charoenpanich P, Chanchao C, Charoenpanich A. 2021. Betulinic acid decreases lipid accumulation in adipogenesis-induced human mesenchymal stem cells with upregulation of PGC-1α and UCP-1 and post-transcriptional downregulation of adiponectin and leptin secretion. PeerJ 9:e12321
  DOI: 10.7717/peerj.12321
 • Udomkun, P., Innawong, B., Masso, C., Klaikreuh, D., Swennen, R., Fotso, A., Alakonya, A., Vanlauwe, B. (2021). Effects of pressure and temperature on the physico-chemical properties and acrylamide formation of starchy banana chips during the post-frying centrifuge step  Journal of Food Measurement and Characterization, 15 (6), pp. 5637-5647.
  DOI: 10.1007/s11694-021-01132-0
 • Udomkun, P., Swennen, R., Masso, C., Innawong, B., Fotso Kuate, A., Alakonya, A. and Vanlauwe, B. (2021), Influence of bunch maturation and chemical precursors on acrylamide formation in starchy banana chips. International Journal of Food Science and Technology, 56: 5417-5431.
  DOI: 10.1111/ijfs.15257
 • Wanwong, S., Kwonpongsagoon, S., Kingphadung, K. (2021). Evaluating resource efficiency for printed circuit board waste sorting and transfer plant using material flow cost accounting. International Journal of GEOMATE, 21(88), 105-112.
  DOI: 10.21660/2021.88.7618

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร