ผลงานวิชาการ :
ปี 2564
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
 • Janjira Tangsanthatkun, Poonyawee Rungprasertphol and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
 • Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai. (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau. 2021. Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems. 14 January 2021
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร