ผลงานวิชาการ :
ปี 2563
 • ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ จิราภรณ์ เกิดเจริญพร. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมสมะม่วงสอดไส้ลูกหม่อนแบบแท่งเคลือบช็อกโกแลตขาว. เลขที่อนุสิทธิบัตร 16349อ่านรายละเอียด
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพชรรัตน์ ประกายวัชระ และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16863.
 • วรัญญู พงศ์นภารักษ์, กนกวรรณ กิ่งผดุง. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักแผ่นอบกรอบผสมคอลลาเจน. อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 16872
  อ่านรายละเอียด

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร