ผลงานวิชาการ :
ปี 2563
 • เพียงใจ เลิศศรี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2563. ฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • ทวีศักดิ์ ถานะ และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2563. สมบัติการเป็นพรีไบโอติกของเพกติกโอลิโกแซคคาไรด์จากเปลือกของเสาวรสที่ได้จากการทรีตด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. หน้า S237-S244. [การนำเสนอแบบออนไลน์]
 • สุภาวดี สมคะเน ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • ฐิตาภา เหลี่ยวเจริญ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพเกล็ดขนมปังปลอดกลูเตนและการประยุกต์ในนักเก็ตไก่. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. S99-S107.
 • ขวัญแก้ว สวนคร้ามดี และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. การเปรียบเทียบผลของสตาร์ชมันสำปะหลังและสตาร์ชมันฝรั่งต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลอดกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องผสมแป้งข้าวเจ้า. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S117-S124
 • สุวรรณา จิตติสรสกุล และ กนกวรรณ กิ่งผดุง.2020.การประเมินตนเองตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาการผลิตพริกแกง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 หน้า S638-S645.
 • สิริกัญญา กระต่ายทอง และ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2563. ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนภายใต้สภาวะความดันต่ำต่อจลนพลศาสตร์การทำแห้ง และคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะม่วงสุกอบแห้ง. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์. S150-S157.
 • อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2563. ผลของสตาร์ชดัดแปร โปรตีนถั่วเหลืองสกัดเข้มข้น และรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อสมบัติทางกระแสวิทยาของแป้งข้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง " การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คคนางค์ ลิขิตวิวัฒน์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. อิทธิพลของชนิดน้ำตำลต่อกระบวนกำรออสโมซิสของมะม่วง. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง“การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
 • การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยหัวปลีในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
 • กัญรณี จันทิพย์วงษ์ และ ธัชพงศ์ ชูศรี. 2563.ผลของการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10.มหาวิทยาลัยศิลปากร. 25 - 26 มิถุนายน 2563.156-168
 • ชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2563. การประยุกต์ใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการสร้างสมการทำนายค่าวอเตอร์แอคติวิตีและปริมาณความชื้นในผลไม้อบแห้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563. หน้า 4051-4059.บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17
 • ธนวิชญ์ สุขแก้ว, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ 2563. การศึกษาอัตราส่วนของตัวอย่างต่อตัวทำละลายสำหรับการสกัดสีดอกดินและผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีของดอกดิน. การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563. หน้า 4485-4495.
 • ดวงหทัย เนตรภักดีตระกูล อภิชยา คลังผา ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ สินี หนองเต่าดำ. 2563. อิทธิพลของการเติมโปรตีนต่อคุณภาพของขนมปังปลอดกลูเตน. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี. หน้า 220-225.
 • ผกาลักษณ์ พุทธา, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2563. อิทธิพลของสีทีมีผลต่อความคาดหวังด้านความหวาน ความเปรียวและความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต้นแบบ. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, 3 ธันวาคม 2563 หน้า 3065-3074.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร