ผลงานวิชาการ :
ปี 2561
 • ธนัชพร ใจตาบ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2561. ผลของ pH ในกระบวนการทำให้ใสและการเคี่ยวต่อลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไซรัปน้ำตาลมะพร้าว. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561: 738-745.
 • ปนิตา เล็กรุ่งเรืองกิจ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2561. ผลของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพขนมปังสูตรน้ำมันรำข้าว. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561: 721 - 728.
 • สุพัตรา เสถียรธีราภาพ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของการเคลือบผิวด้วยไคโตซานร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของมะม่วงสดตัดแต่งพร้อมบริโภค. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • อรอุมา ยนต์ประเสริฐ, จิราภา สาสุนัน, กนกวรรณ กิ่งผดุง, พรศรี เจริญพานิช และอรุณศรี ลีจีรจำเนียร. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนม นครปฐม. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร. 28-29 มิถุนายน 2561. หน้า S469-S481.
 • อิศราภรณ์ สินทองธนพัฒน์, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. ผลของปริมาณโปรตีนและไฮดรอกซีโพรพิลเมธิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบทอด. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัฒกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • สุพรัตน์ สุธีเวช, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2561. สมบัติบางประการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทางการค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 วันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ. (เสนอในรูปแบบโปสเตอร์)
 • กรชนก ชมพิกุล วิธู ชูศี และธัชพงศ์ ชูศรี. 2018. ผลของการควบคุมอุณหภูมิในการทําแห้งด้วยลมร้อนต่อการหดตัว และการคืนกลับความชื้นของมะม่วงสุก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018” .2: 17-26
 • วิลาวัณย์ จึงมานะกิจ. 2561. ผลของการอบแห้งด้วยลมหมุนต่อสีของมะม่วงสุก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”. 752-760.
 • Thaweesak Tana, Pramote Khuwijitjaru. (2018) Effect of severity factor on subcritical water extraction of oligosaccharides from passion fruit peel. The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), Bangkok, 29-31 October, 2018. (ไม่มี fulltext)
 • ปภัสรา พันหิรัญ, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. อิทธิพลของสารให้ความหวานต่อการลดรสขมของชาใบบัว.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 146 - 152.
 • วรรณพร โพธิ์ทอง, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. 2561. ผลิตภัณฑ์ซอสหมูปิ้งลดโซเดียม.การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, 1-2 พ.ย. 2561 หน้า 300 - 308
 • ภัทราภรณ์ อินทร์บำรุง และ โสภาค สอนไว. 2561. ผลของการเติมไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงต่อสมบัติของไขมันทดแทนเนยโกโก้ชนิดไขมันลอริค. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ. 573-580.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร