ผลงานวิชาการ :
ปี 2561
 • Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilaichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The Effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018), “Creative Food for Future and Sustainability”, 14–16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand.
 • Nilobon Komonsing, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Mueller. 2018. Effects of Drying Temperature on Color and Total Curcuminoids Contents in Turmeric. International Conference on Innovations in Food Ingredients & Food Safety (IFIFS 2018). 61-68
 • Wiyakaew, P. and Siriwongwilaichat, P. 2018. The Effect of Pre-frying Treatments and Frying Methods on Textural and Sensory Properties of Crispy Fried Dehusked Mung Bean. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018):Creative Food for Future and Sustainability, 14-16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster with full paper submission).
 • Phattarakan Chairat, Wanida Charoenphon, Prasong Siriwongwilichat and Sinee Nongtaodum. 2018. The effect of Hydrocolloids on the Quality of Gluten-Free Rice Scones. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018):Creative Food for Future and Sustainability, 14-16 June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster with full paper submission).
 • Kimkong, P., Somkane, S., Komonsing, N, Khuwijitjaru, P. and Mahayothee, B. (2018). Prevention of Browning Formation in Fresh-Cut Cabbage. In 1st International Conference on “Innovations in Food Ingredients & Food Safety” (IFIFS 2018), 12-13 September 2018, Bangkok, Thailand. (Poster presentation) (ไม่มี Full paper)
 • Wiriyawatthana, C. Somkane, S. Komonsing, N. Khuwijitjaru, P. and Mahayothee, B.  2018.  Prevention of Browning Formation in Jasmine Flower (Jasminum sambac) During Postharvest Storage.  The 44th Congress on Science and Technology of Thailand.Bangkok, 29-31 October, 2018. (ไม่มี fulltext)
 • Sawittree Chai-Areekitwat, Sajid Latif, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Joachim Mueller. 2018. Influence of cultivar and plant age on cyanide and protein contents in Thai Cassava (Manihot esculenta Crantz) Leaves. Tropentag 2018. International Conference on Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, 17-19 September 2018, Ghent University, Ghent, Belgium.
 • Klaykruayat, S., Mahayothee, B., Nagle, M., Mueller, J. 2018. Effect of temperature and mode of drying on bioactive compounds and quality of germinated parboiled rice. 21st International Drying Symposium (IDS 2018). Valencia, Spain, 11-14 September 2018. DOI
 • Titapa Leaujaroen, Siriwan Phanthing, Taksawan Thongaram, Adisri Charoenpanich and Pornsri Charoenpanich. 2018. Selection of Lactic Acid Bacteria for Potential Goat Milk Yoghurt Starter. The International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018. Krabi, Thailand, September 17-18 2018. P155-159. (oral presentation)
 • Boonraksa Noocharoen, Tichakorn Jamornman, Kittima Waithaisong, Orawan Borirak, Urarux Romruen, Adisri Charoenpanich, Pornsri Charoenpanich and Taksawan Thongaram. 2018. Evaluation of Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Goat Milk. The International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018. Krabi, Thailand, September 17-18 2018. P237-241. (poster presentation)

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร