ผลงานวิชาการ :
ปี 2559
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, ขวัญใจ กลิ่นจงกล, คคนางค์ รัชอินทร์ และ ณฐพล จันทร์ทอง. 2559. การสกัดเพกตินจากเปลือกเสาวรสด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4, 8-10 ก.พ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • สุพรัตน์ สุธีเวช ธิติวัฒน์ พึ่งสีเกล้า และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2559. การคัดแยกเมล็ดกาแฟด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 11 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • รติพร เอกตาแสง  จริยา  เกวียนวงษ์  ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. การตรวจสอบแคปไซซินในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2-3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย (oral presentation)
 • บุศรากรณ์ มหาโยธี ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ นิโลบล โกมลสิงห์ จริยา เกวียนวงศ์ รติพร เอกตาแสง พศวีร์ อุปถัมภ์กุลดิลก และทิพารัตน์ ธรรมสละ. 2559. อิทธิพลของกระบวนการเตรียมวัตถุดิบต่อสีของตะไครืที่ผ่านการอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรื่อนกระจก. การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา. ครั้งที่ 4 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2259. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. หน้า 443. (ภาคโปสเตอร์)

 • สุกัญญา แซ่เตียว ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. จลนพลศาสตร์การอบแห้งชั้นบางของข้าวฮางงอกด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ: ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559. ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม (เสนอภาคบรรยาย)
 • ปิยะพร เนียมมณี บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2559. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจสอบคอลลาเจนในสารละลายและระบบจำลองด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 กรกฎาคม 2559, ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ภาคบรรยาย)
 • พิลาศลักษณ์ วิชัยดิษฐ บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2559. การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้นอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 กรกฎาคม 2559, ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ (ภาคบรรยาย)
 • ธนาภา เอนกนันท์ และโสภาค สอนไว. 2559. การผลิตเนยขาวแบบปราศจากกรดไขมันทรานส์จากนํ้ามันกระบก นํ้ามันเมล็ดทานตะวันและนํ้ามันรำข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. 9, 24-30.
 • วรรณพร พันธนียะ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. การปรับสภาพน้าอ๎อยด๎วยการปรับพีเอชตํอการตกตะกอนในน้าอ๎อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11–12 กรกฎาคม 2559. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • เอลียาห์ เลิศกุศล, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. การใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ในการติดตามปริมาณความชื้นและสารประกอบฟีนอลในเมล็ดลำไยอบแห้งทั้งผล. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนกระจก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
 • ธิดารัตน์ เสมอจิตร์ และ โสภาค สอนไว. 2559 . การผลิตไขมันทดแทนเนยโกโก้จากไขมันเมล็ดกระบก น้ำมันเมล็ดปาล์ และน้ำมันมะพร้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานานชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์".หน้า 84-97 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 11-21 กุมภาพันธ์ 2559
 • นันทิกานท์ ไลยยางกูร, นันทินี นันทิพิพัฒน์, สาธินี ตั้งวงษ์เจริญ, ปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล และ โสภาค สอนไว. 2559. ผลของการตกผลึกแบบใช้ตัวทำละลายที่มีต่อพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันมะพร้าว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11-12 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • เพชรัตน์ ประกายวัชระ, ดวงใจ ถิรธรรมถาวร และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2559. สมบัติบางประการของแผ่นแป้งจากแป้งข้าวผสมสารไฮโดรคอลลอยด์. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" หน้า 588-593. 11-12 กรกฏาคม 2559. ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
 • รัชติยา ลาคำ, พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด, โสภาค สอนไว. 2559. การศึกษาพฤติกรรมการตกผลึกของไขมันพลาสติกปราศจากไขมันทรานส์ด้วยกระบวนการอินเตอร์เอสเตอริฟิเคชั่นแบบใช้เอนไซม์จากน้ำมันถั่วเหลือง ปาล์มสเตียริน และมะพร้าวสเตียริน.โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6, 11-12 ก.ค. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สกุลชนก พลศักดา และ ดวงใจถิรธรรมถาวร. 2559. ผลของสตาร์ชดัดแปรต่อคุณภาพของแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตน. การประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 11-12 กรกฎาคม 2559, ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ.
 • จักรพันธ์ ตันสุวรรณ์1 และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของน้ำตาลมะพร้าวการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชติครั้งที่ 40 (Higher Education Harmonization) วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • นารีนาถ พวงจีน และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559). การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟาเรดย่านใกล้ใรไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • วรรณวรา อัศวานุวัตร และโสภาค สอนไว. 2559. ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเปรียบเทียบกับปริมาณโกโก้แมสที่ระบุบนฉลาก. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสร์และศิลป์. หน้า P-131 - P-137.
 • สุพรัตน์ สุธีเวช, ปิยะฉัตร ใจเอื้อ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2559. การศึกษาสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทางการค้า. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ. (เสนอในรูปแบบโปสเตอร์)
 • จิราภรณ์ เกิดเจริญพร ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2559. ผลของกรดซิตริก กรดแอสคอบิก และการให้ความร้อนต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในเนื้อ มะม่วงน้ำดอกไม้บดแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 197
 • อลิษา ทองพิมพ์, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2559. อิทธิพลของพรีเจลสตาร์ชแอซิเตทต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์บราวนี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8, 22-23 ธันวาคม 2559, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, สุรินทร์.
 • กิติยา จี้เพชร และ บัณฑิต อินณวงศ์. (2559) “การพัฒนาระบบการวิเคราะห์เชิงภาพถ่ายเพื่อตรวจติดตามคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร