ผลงานวิชาการ :
ปี 2559
 • Thitiwat Pungseeklao, Praneet Opanasopit, and Pramote Khuwijitjaru. 2016. Development of a Method for Quantitative Determination of g-Oryzanol using Near Infrared Spectroscopy. Food and Applied Bioscience Journal 4(2) 107-115. 
  Full Text
 • Thapanee Bunyakiat and Pramote Khuwijitjaru. (2016). Decolorization of Hydrolysate of Coconut Meal Using Activated Carbon after Subcritical Water Treatment. Food and Applied Bioscience Journal 4(3): 151–160.
  Full Text
 • รติพร เอกตาแสง จริยา เกวียนวงษ์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2559. การตรวจสอบแคปไซซินในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559
 • เสริม จันทร์ฉาย และบุศรากรณ์ มหาโยธี. (2559).การพัฒนาการผลิตกล้วยตากในชุมชนกล้วยตากอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. 3(6): 310-322.
 • วิธู ชูศรี และ ธัชพงศ์ ชูศรี (2559).การศึกษาผลกระทบของกระบวนการแฟลชพาสเจอร์ไรส์ที่มีผลต่อปริมาณวิตามินบี1ในผลิตภัณฑ์นม. วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.19(2): 10-25.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร