ผลงานวิชาการ :
ปี 2558
 • ศราวุธ ชะชิกุล และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2558. ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของข้าวหลามที่ผ่านการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิงความร้อน. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 บูรณาการศาสตร์และศิลป์. ณ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 12-13 กุมภาพันธ์ 2558
 • กานต์รวี กลีบแก้ว และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2558. ผลของสตาร์ชดัดแปรต่อลักษณธทางกายภาพของทับทิมกรอบ. รายงานรวมบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. นำเสนอภาคบรรยาย. O-235-O-242.
 • นิสารัตน์ แดงวิสุทธิ์ ขวัญใจ กลิ่นจงกล บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุการ. 2558. ตรวจหาคาร์โบฟูรานที่ตกค้างในผักด้วยแผ่นทดสอบที่ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงสี, ใน งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา (ไม่มี Full paper)
 • ลักษมณ เลติกุล และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2558. การลดปัญหาการเพิ่มของสัญญาณเนื่องจากแมทริกซ์ในการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแตงกวาด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรเมตรี, ใน งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา (ไม่มี Full paper)
 • ผลของสตาร์ชดัดแปรต่อลักษณะทางกายภาพของทับทิมกรอบ
 • สกุลชนก พลศักดา และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2558. สมบัติของแผ่นแป้งจากแป้งสาลีเปรียบเทียบกับแผ่นแป้งจากแป้งข้าวผสมแซนแทนกัม. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”, 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558, ณh ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม.
 • นิมมิตรา ไชยรัตนโชติ, ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ, Marcus Nagle, ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย, บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2558. อิทธิพลของตำแหน่งการวัดบนผลมะม่วงต่อความแม่นยำในการทำนายค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” 16-17 กรกฎาคม 2558 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • เอลียาห์ เลิศกุศล พรธเรศ ดวงสุวรรณ นิโลบล โกมลสิงห์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2558. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในถั่วฝักยาวแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, ใน งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา (ไม่มี Full paper)
 • พรธเรศ ดวงสุวรรณ เอลียาห์ เลิศกุศล นิโลบล โกมลสิงห์ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2558. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารคลอไพริฟอสตกค้างในพริกแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้, ใน งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2558 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา (ไม่มี Full paper)
 • วรรณพร พันธนียะ, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. ผลของการปรับพีเอชต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของไซรัป น้ำอ้อย. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5, การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่ อาเซียน, 16-17 กรกฎาคม 2558, ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, กรุงเทพฯ
 • ผลของระดับความสุกและค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ระหว่างการอบต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกล้วยอบแห้ง
 • ดวงใจ แก้วจั่น, เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. 2558. การเสริมใยอาหารประเภทพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์ข้าวแผ่นกรอบ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The 36th National Graduate Research Conference), 29-31 ตุลาคม 2558, ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
 • ร่มเกล้า เชาวน์ขำนาญ. 2015. การศึกษารูปแบบการปลดปล่อยรสหวานของสารให้ความหวานบางชนิด. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัสและวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558. 37-45
 • การผลิตแอนโทไซยานินผงจากเปลือกองุ่นด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันร่วมกับการทำแห้งแบบโฟม
 • ผลของไฮโดรคอลลอยด์และอิมัลซิฟายเออร์ต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลแป้งในสภาวะด่างแช่เย็น
 • ชุติมน มารักธรรม, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2558. อิทธิพลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติของเจลสตาร์ชข้าวเจ้าในสภาวะด่างแช่เยือกแข็ง. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11 (Research and Innovation). หน้า 33.
 • สภาวะการสกัดต่อสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบบัวหลวง

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร