ผลงานวิชาการ :
ปี 2558
 • Khuwijitjaru P., Klinchongkon K., Pokpong A., Adachi S. (2015) Production of carbohydrate products from tropical fruit wastes by subcritical water treatment. SCEJ 80th Annual Meeting, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan, March 19 - 21, 2015. (Invited speaker)
 • Siriwongwilaichat, P., Sripakdee, C., Ornlah, C. and Manayingchareon, A. 2015. The effect of coconut meal fortification on physical properties of bread. International Conference on Coconut Oil, 17-19 March, BITEC, Bangkok, Thailand. (Poster presentation).
 • Padungrerk, K., Samuhasaneeto, S., and Penroj, P. 2015. Exploring Functional Drinks Purchasing Decisions Using Free Listing Technique. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015: Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp. 201 – 207.
 • Komonsing, N., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P., Nagle, M., and Müller, J. 2015. Effect of Drying Conditions on Color, Total Phenolic Contents and Antioxidant Capacity of Dried Red-fleshed Dragon Fruit (Hylocereus polyrhizus). Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp.75 – 82.
 • Malaikritsanachalee, P., Choosri, W., Pookthamai, P., and Choosri, T. 2015. Optimization of Convective Hot Air Drying for Ripe Banana. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp. 516 – 521.
 • Yooyuen, P., Ploynampon, W., and Siriwongwilaichat, P. 2015. Evaluation of Sensory and Physical Characteristics of Commercial Green Starched Jelly Noodles in Thailand. Proceedings of 17th Food Innovation Asia Conference 2015 : Innovative ASEAN Food Research towards the World. 18-19 June 2015. Bangkok, Thailand. pp.217 – 222.
 • Pramote Khuwijitjaru. (2015) Effective Utilization of Tropical Agricultural Wastes by Their Subcritical Fluid Treatment, 16th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 10-11, 2015. Hiroshima City University, Japan (Commemorative lecture for 2014 JSFE Award for Outstanding Young Researcher) ไม่มี Full paper
 • Sonwai S. Production of zero-trans margarines from virgin coconut oil. The International Conference on coconut oil. BITEC, Sumut Prakan, Thailand. 17-25 March 2015.
 • Sonwai S. Cocoa Butter Alternative from Lipase-catalyzed Interesterification of Rambutan Seed Fat. 13th Euro Fed Lipid Congress "Fats, Oils and Lipids: New Challenges in Technology, Quality Control and Health. Florence, Italy. 27-30 September 2015.
 • Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. 2015. Thermal resistance evaluation of microorganism by continuous pasteurization process. The 5th National and International Graduate Study Conference 2015 “Creative Education Intellectual Capital toward ASEAN”. 506-514.
 • Malaikritsanachalee, P., Choosri, W., Pookthamai, P. and Choosri, T. 2015. Optimization of Convective Hot Air Drying for Ripe Banana. Food Innovative Asia Conference 2015 “Innovative ASEAN Food Research towards the World”. 516-521.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร