ผลงานวิชาการ :
ปี 2557
 • ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, บัณฑิต อินณวงศ์, พรทิพย์ นิรันตสุข, จันจิรา จินโนรส.สูตรและกรรมวิธีการผลิตไซรัปข้าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9158 อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9039. สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต
  อ่านรายละเอียด
 • สิทธิบัตรไทย เลขที่ 42238 เครื่องทอดและกรรมวิธีภายหลังกระบวนการทอดสำหรับลดปริมาณน้ำมันดูดซับในผลิตภัณฑ์อาหารทอด
  อ่านรายละเอียด
 • ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. กระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากมะพร้าวด้วยการย่อยด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 9021. อ่านรายละเอียด

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร