ผลงานวิชาการ :
ปี 2557
 • ภาสินี ยุวรรณบุญ ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ Marcus Nagle ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2557. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเนื้อมะม่วงจากแต่ละส่วนของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองในระหว่างการสุก. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 16-18 กรกฎาคม 2557, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 • นิมมิตรา ไชยรัตนโชติ เอลียาล์ เลิศกุศล ภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ Marcus Nagle ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2557. การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ และเทคนิคภาพถ่ายสเปกตรัมในการติดตามคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 16-18 กรกฎาคม 2557, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (บรรยาย)
 • ภัทรภรณ์ ธาตุวิจักษณ์ เพ็ญนภา ตั้งขยัน พิลาศลักษณ์ วิชัยดิษฐ ปิยะพร เนียมมณี ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และบุศรากรณ์ มหาโยธี. 2557. การทำนายปริมาณสารประกอบฟีนอลและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมสกัดเข้มข้นด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 16-18 กรกฎาคม 2557, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 • นิโลบล โกมลสิงห์ Marcus Nagle ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ บุศรากรณ์ มหาโยธี และ Joachim Müller. 2557. อิทธิพลของอุณหภูมิในการทำแห้งต่อคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์แก้วมังกรเนื้อสีแดงอบแห้ง. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 16-18 กรกฎาคม 2557, โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (โปสเตอร์)
 • ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. ลักษณะคุณภาพข้าวเกรียบกุ้งที่ผลิตด้วยกระบวนการบ่มในห้องเย็นเปรียบเทียบกับการอบแห้งด้วยลมร้อน. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 "การศึกษาสร้างสรรค์" 22-23 พฤษภาคม 2557. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ศิริญา ทาคำ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. การศึกษาสภาวะอุณหภูมิของตู้อบลมร้อนและระดับพลังงานไมโครเวฟในการอบแห้งลูกเดือยต่อคุณภาพของลูกเดือยหุงสุกเร็วที่ผลิตได้. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์" ณ ศุนย์มานุษยวิทยาสิรนธร (องค์การมหาชน) 22-23 พฤษภาคม 2557
 • การประเมินอุณหภูมิและเวลาของกระบวนการพาสเจอไรซ์นมแบบไหลต่อเนื่องโดยใช้วิตามินบี 1 เป็นตัวบ่งชี้
 • การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในวุ้นกะทิ
 • การพัฒนาวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงความร้อนและมวลหลังการทอดของนักเก็ตไก่ด้วยภาพถ่ายเชิงความร้อน
 • ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของข้าวหลามที่ผ่านการสเตอริไลเซชันและสมบัติเชิง ความร้อน
 • ร่มเกล้า เชาวน์ชำนาญ, ณภพ อมรปรีชาชัย, สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และปริญดา เพ็ญโรจน์. การสำรวจความต้องการของผุ้บริโภคต่อเครื่องดื่มตรีผลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติทางประสาทสัมผัสครั้งที่ 2 ประจำปี 2557. 74.
 • ชื่อผู้แต่ง. ปี. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (หรือการประชุมวิชาการ) vol หน้า

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร