ผลงานวิชาการ :
ปี 2557
 • Pramote Khuwijitjaru, Chutsunt Kittikanjanasophon, Palathip Amornneungwanich, Busarakorn Mahayothee, Praneet Opanasopit. 2014. Prediction of DPPH radical scavenging activity in Phyllanthus emblica L. fruit using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
 • Pasinee Yuwanbun, Suthida Pongitsaraphan, Sudamas Chueawoolim, Chaiwat Bandaiphet, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee. 2014. Determination of quality of chitosan coated mango using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
 • Busarakorn Mahayothee, Hathaichanok Poungjun, Yotaka Klatam, Pramote Khuwijitjaru. 2014. Rapid determination of reducing sugar to total sugar ratio in osmotic dehydrated pineapple using near infrared spectroscopy. The 4th Asian NIR Symposium, June 17th to 20th, 2014, Daegu, Korea.
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, and Shuji Adachi. (2014). Whole utilization of isada krill as new seasoning powders using subcritical fluid and drying technologies. 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14), Nara, Japan, 30 October -1 November, 2014
 • Khwanjai Klinchongkon, Busarakorn Mahayothee and Pramote Khuwijitjaru. (2014) Image Analysis for Determining Color Intensity of Acetylcholinesterase-Based Pesticide Test Strip. The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014(ICAAI2014), November 20-21, 2014, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
 • Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on textural and color of frozen young coconut meat. International Conference on Food and Applied Bioscience. 6-7 February. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster Presentation).
 • Sonwai S. Utilization of rice bran oil as margarine fats and shortenings. 1st Asian Conference on Oleo Science. Sapporo, Japan, 8-10 September 2014. (Invited Speaker).
 • Sonwai S. Cocoa butter alternatives from seed fats of tropical plants. 1st Asian Conference on Oleo Science. Sapporo, Japan, 8-10 September 2014. (Invited Speaker).
 • Pawitchaya Podchong and Sopark Sonwai. Production of a margarine fat from rice bran oil. 1st Asian Conference on Oleo Science. Sapporo, Japan. September 8-9, 2014.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร