ผลงานวิชาการ :
ปี 2557
 • Shuji Adachi, Takenobu Ogawa, Pramote Khuwijitjaru. 2014. How to Draw Figures Using Microsoft Office® 2013. Silpakorn University Science and Technology Journal 8(2) 9-27. Full Text
 • Siriwongwilaichat, P., Thongart, K. and Thaisakornphan, P. 2014. The effect of blanching on texture and color of frozen young coconut meat. Food and Applied Bioscience Journal, 2 (2): 142-150.
 • ศิริญา ทาคำ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2557. การพัฒนากระบวนการแปรรูปลูกเดือยหุงสุกเร็วด้วยกระบวนการให้ความร้อน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal: Science and Technology, Silpakorn University. 1(2): 83-94.
 • ชนิดา รุจิศรีสาโรช. 2557. ผลกระทบของระดับการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเนื้อไก่ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University. ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม.
 • การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร