ผลงานวิชาการ :
ปี 2557
 • Sonwai S., Kaphueakngam P. and Flood A. 2014. Blending of mango kernel fat and palm oil mid-fraction to obtain cocoa butter equivalent. Journal of Food Science and Technology. 51(10): 2357-2369 (DOI: 10.1007/s13197-012-0808-7)
 • Khuwijitjaru, P., Plernjit, J., Suaylam, B., Samuhaseneetoo, S., Pongsawatmanit, R. Adachi, S. Degradation kinetics of some phenolic compounds in subcritical water and radical scavenging activity of their degradation products. The Canadian Journal of Chemical Engineering 92 (5): 810-815. DOI: 10.1002/cjce.21898
 • Patchimaporn Udomkun, Busarakorn Mahayothee, Marcus Nagle, Joachim Müller. 2014. Effects of calcium chloride and calcium lactate applications with osmotic pretreatment on physicochemical aspects and consumer acceptances of dried papaya. International Journal of Food Science & Technology 49(4) 1122–1131, April 2014 doi: 10.1111/ijfs.12408
 • Khuwijitjaru, P., Pokpong, A., Klinchongkon, K. and Adachi, S. 2014. Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment. International Journal of Food Science and Technology 49(8) 1946-1952  DOI: 10.1111/ijfs.12524
 • Khuwijitjaru, P., Suaylam, B. and Adachi, S. 2014. Degradation of caffeic acid in subcritical water and on-line HPLC-DPPH assay of degradation products. Journal of Agricultural and Food Chemistry.62 (8), pp 1945–1949 DOI: 10.1021/jf404850a
 • Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2014) Laser-based imaging system for non-invasive monitoring of quality changes of papaya during drying. Food Control 42, 225-233 (DOI: 10.1016/j.foodcont.2014.02.010)
 • Sopark Sonwai and Punnee Ponprachanuvut  (2014). Studies of fatty acid composition, physicochemical and thermal properties, and crystallization behavior of mango kernel fats from various Thai varieties. Journal of Oleo Science 63 (7) 661-669 ( DOI: 10.5650/jos.ess14036)
 • Thirathumthavorn, D. and W. Thongunruan. 2014. Incorporation of rice starch affecting on morphology, mechanical properties and water vapor permeability of glutelin-based composite films. Journal of Food Processing and Preservation. 38(4): 1799-1806. DOI:10.1111/jfpp.12149
 • Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, and Shuji Adachi. (2014). Subcritical water treatment for producing seasoning from semidried Isada krill. Journal of Food Process Engineering, 37(6): 567–574 DOI: 10.1111/jfpe.12110
 • Marcelo Precoppe, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Patchimaporn Udomkun, Serm Janjai, and Joachim Müller. 2014. Optimal physicochemical properties of dried litchis for Thai consumers. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 7(5): 103-110. Full Text
 • Wisdom Wardy, Behannis Mena, Sinee Nongtaodum, Hong Kyoon No and Witoon Prinyawiwatkul. (2014) Exploring the Drivers of Purchase Intent and Consumer Satisfaction of Chicken Eggs Using Principal Component Analysis and the Kano Model. Journal of Sensory Studies 29(6) 463-473. DOI: 10.1111/joss.12127

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร