ผลงานวิชาการ :
ปี 2556
 • บุศรากรณ์ มหาโยธี. 2556. การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย. ใน "มะม่วง-การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" (ธวัชชัย รันต์ชเลส, วิลาวัลย์ คำปวน, ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการ)เชียงใหม่: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, หน้า 527-536 Website

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร