ผลงานวิชาการ :
ปี 2556
 • บุณยนุช สวยล้ำ และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ.2556.จลนพลศาสตร์การสลายตัวของกรดคาเฟอิกในน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, มหาวิทยาลัยนเรศวร (โปสเตอร์)
 • ขวัญใจ กลิ่นจงกล และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2556. องค์ประกอบคาร์โบไฮเดรตของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทรีทเปลือกเสาวรสด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556, มหาวิทยาลัยนเรศวร (โปสเตอร์)
 • ชัยพฤกษ์ จันทร์สุข ศักดิ์ดา พรมสร และปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2556. การตรวจสอบคาร์โบฟูรานด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 (โปสเตอร์)
 • Khammumta, W. and D. Thirathumthavorn. 2013. Effect of lipid types and concentrations on the microstructure and mechanical properties of octenyl succinate tapioca starch based film. The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 "Creativity Education" 9-10 May 2013. Arranged at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organisation)
 • Thaokruemat, R., Pitakand, S. and Siriwongwilaichat, P. 2013. The Effect of Corn and Pineapple Meals Fortification on Characteristics of Dietary Fiber Supplemented Tart. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2-3 ธันวาคม 2556. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ. เมือง จ. นครปฐม. (Poster Presentation).
 • ทิพรัตน์ ทัศนานุกุลกิจ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์. 2556. การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่จำหน่ายในประเทศไทย. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1708 – 1717.
 • นฤมล แปลนาค, เกศนภา ร่วมรักษ์, กิตติเชษฐ์ ไพรวัลย์, ชิดพรหม เสียงเสนาะ, ปริญดา เพ็ญโรจน์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2556. อิทธิพลของสตาร์ชออคเทนิลซัคซินิคแอนไฮไดรด์ต่อคุณภาพของครีมเทียมสูตรเจ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1718 – 1731.
 • สันติ ชาญธนกิจวาณิชย์ และ สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต. 2556. การวิเคราะห์สารประกอบระเหยให้กลิ่นสาคัญในน้ำมันหอมระเหยมะนาวไทยโดยการสกัด HS-SPME ร่วมกับการวิเคราะห์ Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) โดยเทคนิค detection frequency analysis. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน”. ครั้งที่ 27. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 1702 – 1707.
 • Preheat Treatment, Enzyme-Substrate Ratio and Hydrolysis Time Affecting on Dextrose Equivalent and Viscosity of Sinlek Brown Rice
 • ชุติมน มารักธรรม, วรัมพร อัมพรดนัย, วัชรี สุมานิตย์ และ ปริญดา เพ็ญโรจน์.2556. อิทธิพลของชนิดด่างต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลคอนยัคกลูโคแมนแนนผสมแป้งข้าว. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2.ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหาร:สังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของโลก. หน้า 30.
 • อิทธิพลของพันธุ์และสภาวะการอบแห้งใบบัวต่อสีและสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
 • ปวิชญา โภชฌงค์ และ โสภาค สอนไว. ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อการตกผลึกของไขมันที่ใช้ในช็อกโกแลต. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27. ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556.
 • ปวิชญา โภชฌงค์ และ โสภาค สอนไว. ผลของซอร์บิแทนไตรสเตียเรทต่อกลไกการตกผลึกของเนยโกโก้. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 16-18 มกราคม 2556.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร