ผลงานวิชาการ :
ปี 2556
 • Boonyanuch Suaylam, Pramote Khuwijitjaru, Rungnaphar Pongsawatmanit and Shuji Adachi. 2013. Degradation of caffeic acid in subcritical water. The 6th Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts : Integration of Art and Science, January 16 - 18, 2013, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.(Poster)
 • Rungpichayapichet, Parika; Mahayothee, Busarakorn; Nagle, Marcus; Müller, Joachim. 2013. Application of near-infrared spectroscopy to determine the beta-carotene in mango. 16th International Conference on Near Infrared Spectroscopy. Montpellier- La Grande-Motte, Franc (2-7 June 2013)
 • Effect of lipid types and concentrations on the Microstructure and mechanical properties of octenyl succinate tapioca starch based films
 • P. Khuwijitjaru, A. Pokpong and S. Adachi. 2013. Production of oligosaccharides from coconut meal by subcritical water treatment. 2nd Finnish-Japanese Symposium "Nano-emulsions and encapsulation for delivering functionality in foods", Takamatsu, Japan. September 27, 2013. (Poster)
 • Kriengsak Boonchoo, Phimchanok Jaturapiree, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Budsaraporn Ngampanya. 2013. Inulin accumulation and fructosyltransferase activity of calli induced from Jelusalem artichoke. Proceeding of the 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
 • Phakphimol Piwpan, Budsaraporn Ngampanya, Suwattana Pruksasri, Pramote Khuwijitjaru, Phimchanok Jaturapiree. 2013. Partial characterization of fructosyltransferases produced from a yeast strain ML1.Proceeding of the Protein Society of Thailand, 5-7 August 2013, Bangkok, Thailand.
 • Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. 2013. The Feasibility of Using Laser Backscattering and Digital Image to Monitor Physico-chemical Changes of Osmotically Pre-treated Papaya (Carica Papaya Linn.) During Drying. Tropentag. Agricultural development within the rural-urban continuum. September 17 - 19, 2013, Stuttgart-Hohenheim. (Poster)
 • Pumklam, P. and Siriwongwilaichat, P. 2013. The effect of cinnamon bark extract on antioxidative rancidity in lard and soybean oil. . The 15th Food Innovation Asia Conference 2013, 14-15 June 2013. (Poster Presentation).
 • Podchong P., Sonwai S. and Rousseau D. Effects of sorbitan-based surfactants on the early-stage crystallization of coconut oil. 104th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Montreal, Quebec, Canada. 28 April-1 May, 2013.
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. Effects of sorbitan-based surfactants on the early-stage crystallization of coconut oil. 104th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Montreal, Quebec, Canada. 28 April 28-May 1, 2013.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร