ผลงานวิชาการ :
ปี 2555
 • อารีวัลย์ ปกป้อง และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2555. การไฮโดรไลซิสกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤตที่อุณหภูมิต่างๆ. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. 10 – 11 พฤษภาคม 2555 (โปสเตอร์)
 • ศิริศรา อรุณคำแก้ว และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร. 2555. อิทธิพลของสารให้ความคงตัวต่อการแยกชั้น และการศึกษาความคงตัวของสีในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่. ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่5: บูรณาการศาสตร์และศิลป์. 25-27 มกราคม 2555. นครปฐม. (นำเสนอแบบปากเปล่า).
 • บุณยนุช สวยล้ำ พชรพัชญุ์ เสียงเพราะดี และ ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. 2555. ฤทธิ์การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดจากเปลือกฝักมะรุมที่สกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤต. การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. 25-27 มกราคม 2555(ภาคบรรยาย)
 • ทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล และ ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ. 2555. ผลของสัดส่วนวัฏภาคต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของมายองเนสลดไขมันชนิดอิมัลชันเชิงซ้อน. 2555. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. 1st Annual Meeting of Thailand Sensory Science and Consumer Research Network 2012. 20-21 ธันวาคม 2555. ณ โรงแรมดิอิมพีรียลแม่ปิง อ. เมือง จ. เชียงใหม่. (Poster Presentation).
 • ปวิชญา โภชฌงค์, ชัชฎาพร จรุมเครือ และ โสภาค สอนไว. ผลของการกระจายของขนาดอนุภาคต่อการเกิด Fat Bloom ในช็อกโกแลต. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 17 กุมภาพันธ์ 2555.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร