ผลงานวิชาการ :
ปี 2555
 • Chutima Wanpen and Pramote Khuwijitjaru (2012). Effect of ultrasonic pretreatment on hot water extraction of Jerusalem artichoke. Food Innovation Asia Conference 2012 , 14-15 June 2012 BITEC, Bangkok, Thailand (Poster)
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul and Shuji Adachi (2012). Subcritical water treatment of passion fruit peel. Food Innovation Asia Conference 2012, 14-15 June 2012 BITEC, Bangkok, Thailand (Poster)
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul and Shuji Adachi. (2012) Subcritical water extraction of carbohydrate from passion fruit peels. 13th Japan Society for Food Engineering Annual Meeting 2012, October 9-10, 2012. Hokkaido, Japan. (Oral Presentation)

 • Marcus Nagle; Giuseppe Romano; Kiatkamjon Intani; Busarakorn Mahayothee; Vicha Sardsud; Joachim Müller. 2012. Investigation of anthracnose infection in mango fruits using uv-light for computer vision-based sorting applications. International Conference on Agricultural Engineering. July 8-12, 2012, Spain. (Poster)
 • Marcus Nagle; Giuseppe Romano; Kiatkamjon Intani; Wolfram Spreer; Busarakorn Mahayothee; Vicha Sardsud; Joachim Müller. 2012. A novel optical approach to monitor color changes of mango peel for machine-vision applicationsInternational Conference on Agricultural Engineering. July 8-12, 2012, Spain. (Oral presentation)
 • Marcus Nagle, Kiatkamjon Intani, Busarakorn Mahayothee, Sardsud Vicha, Joachim Müller. 2012. Non-destructive mango quality assessment using image processing: inexpensive innovation for the fruit handling industry. Tropentag 2012, September 19 - 21, 2012, Göttingen - Kassel/Witzenhausen, Germany. (Oral presentation)
 • Marcus Nagle, Tomoko Tadokoro, Busarakorn Mahayothee, Sardsud Vicha, Joachim Müller. 2012. Monitoring of Ripening Processes in Mango Fruits using Laser Backscattering: An Innovative Optical Technique. Tropentag 2012, September 19 - 21, 2012, Göttingen - Kassel/Witzenhausen, Germany. (poster)
 • W. Khammunta and D. Thirathumthavorn. 2012. The Properties of emulsified film based on octenyl succinate starch. Starch Update 2011. 13-14 February 2012. Bangkok. Thailand. (Poster)
 • Precoppe, MF; Janjai, S; Mahayotee, B; Müller, J. Advances on small-scale litchi drying in Northern Thailand. 2012. Upland program "Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas" University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. April 16 - 18, 2012. p.151-152. (oral presentation)
 • Janjai, S; Intawee, P; Mahayothee, B; Sruamsiri, P; Khajornpaisan, E; Sangjaroen, A; Boonrod, Y; Bala, BK; Precoppe, MF; Nagle, M; Müller, J. 2012. Performance evaluation of a greenhouse solar dryer for drying longan fruits ; Programm and Abstracts, Uplands Programm "Sustainable Land Use and rural Development in Mountain Areas"; S. 149-150 (oral presentation)
 • DSC Studies of the Folding of Adsorbed Proteins, NINETEENTH SYMPOSIUM ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES, June 24-29, 2012
 • Podchong P., Sonwai S. and Rousseau D. Early-stage crystallization of cocoa butter influenced by different emulsifiers. 103rd American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Long Beach, California, USA. 29 April-2 May, 2012.
 • Sonwai S., Kaphueakngam P. and Flood A. The production of cocoa butter equivalent from a blend of mango kernel fat and palm oil mid-fraction. World Congress on Oleo Science & 29th ISF Congress. Sasebo, Nagasaki, Japan. 30 September-4 October, 2012.
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. Effects of sorbitan‐based surfactants on the early‐stage crystallization of cocoa butter. 2012 Malaysia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture. Mahidol University, Bangkok, Thailand. December 12-14, 2012.
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. Early-stage crystallization of cocoa butter influenced by different emulsifiers. 103rd American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Long Beach, California, USA. April 29-May 2, 2012.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร